แบบทดสอบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ระบบสอบ ONLINE ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

แนวคิด ::

 1. 1. เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้น โดยคณะครูภาษาไทยสพม.41 เพื่อทดสอบทักษะในการวิเคราะห์ใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้รู้เรื่องสามารถสื่อสารได้ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการอ่านจากการวิเคราะห์หลักสูตร และกรอบการประเมินนานาชาติ (PISA)

 2. 2. รูปแบบการทดสอบใช้สถานการณ์จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ บทความ บทสนทนา เป็นเนื้อหาให้อ่าน แล้วทำแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

วัตถุประสงค์ ::

 1. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์ เพื่อการสื่อสาร 3 ได้แก่

  1. 1.1 ด้านการอ่านรู้เรื่อง (Literacy)

  2. 1.2 ด้านการคิด (Numeracy) ประมวลผลในสถานการณ์ต่างๆ

  3. 1.3 ด้านการเชื่อมโยงเหตุผล (Reasoning Ability)

 2. 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตามตัวชี้วัดในหลักสูตร

ขั้นตอนการสอบ Online ::

 1. 1. ลงทะเบียนเข้าสอบในระบบสอบ Online

 2. 2. ล๊อคอินเข้าสอบในระบบ โดยกรอก Username และ Password ที่กำหนดไว้

 3. 3. เมื่อเข้าสู่ระบบให้ทำข้อสอบจำนวน 30 ข้อ ภายในเวลา 90 นาที (หากหมดเวลาระบบจะปิด)

 4. 4. เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วส่งตำตอบทั้งหมด

 5. 5. ระบบจะประมวลผลแจ้งคะแนนการสอบ เมื่อผ่านร้อยละ 75 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรรับรองผลได้